قوانین و مقررات

۱- فرآیند برگشت از فروش و عودت کالا طبق قوانین دیجی کالا خواهد بود و می بایست از طریق دیجی کالا پیگیری شود.

۲- مسئولیت قانونی پیامک های ارسالی بر عهده صاحب دستگاه می باشد.